Kiểm tra email bằng Javascript 2007-07-12 12:09:06

Kiểm tra một chuỗi có phải là  một email:

<script>
function isEmail(s)
{if(s=="") return false;
if(s.indexOf(" ")>0) return false;
if(s.indexOf("@")==-1)return false;
var i=1; var sLength=s.length;
if(s.indexOf(".")==-1) return false;
if(s.indexOf("..")!=-1)return false;
if(s.indexOf("@")!=s.lastIndexOf("@")) return false;
if(s.lastIndexOf(".")==s.length-1)return false;
var str="abcdefghikjlmnopqrstuvwxyz-@._0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
for(var j=0;j<s.length;j++)
if(str.indexOf(s.charAt(j))==-1)
return false;return true;
}
</script>

Tra loi 8 comment(s) NguyÅn Minh Tân 2007-07-12 12:09:06

Vy Quang Hoà 2007-11-26 05:37:16

Cái này dùng thế nào nhỉ

@Vy Quang Hoà

me at ducthuan dot info 2007-11-28 09:58:17

http://www.quirksmode.org/js/mailcheck.html

@me at ducthuan dot info

changtraingheo 2007-11-28 05:32:10

function checkEmail(myForm) {
if (/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/.test(myForm.email.value)){
return (true);
}

return (false)
}
hehe, hàm đó dài quá, tui có hàm này ngắn hơn

@changtraingheo

TNguyễn 2008-11-03 11:20:38

Cho tham gia với:
/**
* Function valid email address
* Author: hoangtuera
* @param {Object} email
* return boolean
*/
function CheckMail(email) {
var rs = new RegExp("([A-Za-z0-9_.-]){2,}@([A-Za-z0-9_.-]){2,}.([A-Za-z0-9_.-]){2,}");
if(email.match(rs) == null)
return false;
return true;
}

@TNguyễn

iouiouiouio 2012-03-23 11:18:12

uoi
Quote

@iouiouiouio

kenphan.info 2012-03-23 13:39:58

function checkEmail(myForm) {
if (/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/.test(myForm.email.value)){
return (true);
}
return (false)
}

>>>>>
function checkEmail(myForm) {
return /^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/.test(myForm.email.value)
}

@kenphan.info

DKHiro 2013-12-23 10:00:03

Máy chú hàm càng ngắn trên kia chạy càng chậm, tránh sài Regex nhiều quá, hàm của chủ topic tuy dài nhưng cũng ok và đặt biệt sẽ nhanh hơn Regex.

@DKHiro

h 2016-11-28 04:31:22

vậy cái form e-mail thì viết sao ạ, cái cho nó chạy trên trình duyệt đó add

@h

Reply