Newest List

 •   Kiểm tra email bằng Javascript (2007-07-12 12:09:06)

  Kiểm tra một chuỗi có phải là  một email:

  <script>
  function isEmail(s)
  {if(s=="") return false;
  if(s.indexOf(" ")>0) return false;
  if(s.indexOf("@")==-1)return false;
  var i=1; var sLength=s.length;
  if(s.indexOf(".")==-1)...
  8 comment(s) h (2016-11-28 04:31:22) lastest_comment
 •   Window Popup (2007-08-28 11:20:46)

  <strong>Một số cách để open 1 windows mới</strong><br />
  <u>cách 1</u>: cách đơn giản nhất
  <a href="http://phpbasic.com" target="_blank">PHPBASIC</a>

  Demo: <a href="http://phpbasic.com" target="_blank">PHPBASIC</a><br />
  <u>Cách...
  16 comment(s) Mysoft (2015-10-29 22:32:34) lastest_comment
 •   Insert text vào textarea và giữ nguyên vị trí con trỏ (2007-07-19 19:17:18)

  Đoạn code này dùng để chèn 1 đoạn text vào ô textare mà vẫn giữ được vị trí hiện tại...
  20 comment(s) Muaban88.net (2015-01-28 14:57:16) lastest_comment
 •   Textarea tự động tăng kích thước (2007-07-26 01:07:02)

  Gửi TG demo:

  <?

  <html>
  <body>
  <div id="alert" style="background-color: #CCC"></div>
  <center>
  <form name="doc">
  <textarea name="tx" onkeyup="mOnKup();" wrap="physical" style="height:100;overflow:auto">
  thu nghiem ve tu dong tang kich thuoc
  </textarea>
  </form>
  </center>
  </body>
  <script type="text/javascript">
  function mOnKup(){
  ...
  8 comment(s) tonylucas (2013-05-13 23:48:28) lastest_comment
 •   Dùng phím Tab để tự động thêm record (2007-07-12 12:10:50)

  Dưới đây là 1 trang demo việc dùng phím Tab để tự động thêm record, TG xem qua rồi code...
  8 comment(s) apache (2012-02-07 08:48:45) lastest_comment
 •   Lấy giá trị của các ô check box (2007-08-21 04:33:27)

  Trong 1 list các check box và lấy giá trị của những ô được checked.
  Demo:<script>function BASIC_SelectItem(){var c_value = "";for (var...
  6 comment(s) nghĩa (2011-10-16 15:59:10) lastest_comment
 •   Hỏi về BBCode của TG chút? (2007-07-10 10:17:09)

  Khi view source thì không thấy truyền hàm cho sự kiện onclick của các button BBCode, TG làm cách nào...
  10 comment(s) ngocnhibabylove (2011-03-18 16:53:01) lastest_comment
 •   Đối tượng String (2010-02-09 04:58:35)

  properties - thuộc tính:
  - length: lấy chiều dài của chuỗi
  var txt = "Hello World!";
  alert(txt.length);


  Methods - Phương thức:
  charAt(): trả ký tự...
  3 comment(s) hung (2010-09-07 23:20:50) lastest_comment
 •   Lấy tọa độ của con trỏ(mouse) (2007-09-18 02:02:35)

  Xác định tọa độ (x,y) của mouse trên màn hình:<br />
  Demo: Di chuyển chuột và nhìn lên title của trình...
  6 comment(s) TG (2010-04-26 09:12:07) lastest_comment
 •   Tự hover cho 1 tag HTML bằng JavaScript (2007-07-19 19:37:17)

  Hàm này sẽ tự động set css cho tag TAG là css_on khi mouseover và css_off khi mouseout
  [quote]<style>
  .mouseover { background:...
  4 comment(s) cóc (2010-04-21 03:07:21) lastest_comment
 •   Tạo vùng quảng cáo trổi nổi trên trang web. (2007-07-30 10:46:01)

  Các  bạn chắc đã quen thuộc với việc 1 trang web có 2 vùng quảng cáo chạy dọc...
  47 comment(s) Kay (2010-03-15 04:53:24) lastest_comment
 •   Chương 7: Các hàm global trong js (global function) (2010-02-04 06:17:06)

  Đây là những hàm mà bạn có thể gọi trực tiếp nó ở bất kỳ nơi nào trong mã javascript....
  1 comment(s) choncon (2010-02-04 11:04:41) lastest_comment
 •   Chương 6: các sự kiện trong js (2010-02-02 05:45:31)

  Javascript có thể bắt được 1 số sự kiện như: onload, onunload, onclick, ondbclick,.....

  - onload và onunload: bắt sự kiện...
  0 comment(s) TG (2010-02-02 05:45:31) lastest_comment
 •   So mẫu (RegExp) trong javascript (2008-08-12 10:41:16)

  Đây là phần kiến thức cơ bản về so mẫu trong JS được thống kê lại để dễ tham khảo,về...
  6 comment(s) gaulucky92 (2008-10-20 10:12:26) lastest_comment
 •   Kiểm tra trình duyệt bằng JavaScript (2008-02-27 06:16:14)

  <script>
  var isNav = navigator.appName == "Netscape";
  if(isNav) alert('Mozilla....');
  else alert('Internet Explorer');
  </script>

  <script>
  var isNav = navigator.appName == "Netscape";
  if(isNav) alert('Mozilla....');
  else alert('Internet Explorer');
  </script>...
  10 comment(s) TnT (2008-10-11 08:31:52) lastest_comment
 •   Có bác nào kinh nghiệm giải quyết vấn đê này không ? (2007-07-19 19:43:29)

  số là mình làm 1 form như sau

  <form action="index.php" name="frmList" onsubmit="return check_frm();">
  <input type="text" name="title[]" />
  <input type="text" name="title[]" />
  </form>

  ------------------
  1. Minh...
  3 comment(s) H2K _DL (2008-08-26 02:02:24) lastest_comment
 •   Hiệu ứng text di chuyển theo chuột (2008-04-06 12:30:49)

  <style type="text/css">
  <!--
  #text_mouse {
  position:absolute;
  width:120px;
  height:22px;
  z-index:1;
  border:1px solid #ccc;
  left:0;
  top:0;
  }
  -->
  </style>
  <span id="text_mouse">Mouse Move</span>
  <script language="JavaScript">
  var firefox=document.getElementById&&!document.all;
  document.onmousemove=mouseMove;
  function mouseMove(e){
  if (firefox){
    x =e.clientX;
    y = e.clientY;
  }else{
    x...
  3 comment(s) gaulucky92 (2008-08-04 08:14:36) lastest_comment
 •   Một số sự lưu ý khi sử dụng Javascript trên IE và FF (2008-07-03 10:26:22)

  Đây là 1 cái chú ý nhỏ khi khai báo array trong js:
  <script>
  var a = [2,4,5];
  alert(a.length); // IE là 3,...
  6 comment(s) choncon (2008-07-27 08:35:55) lastest_comment
 •   Nhập số kiểu nhập keygen (2007-07-19 19:58:06)

  nghĩa là khi nhập đủ ký tự cho ô thứ 1 thì con trỏ sẽ tự động nhảy sang ô...
  1 comment(s) SAD (2008-07-06 10:00:12) lastest_comment
 •   Lấy giá trị từ window popup (2007-08-21 03:36:06)

  file index.html
  [quote]<form name="basicForm">
     <input name="maparea" size="2" value="" type="text">
     <input onclick='window_target = document.basicForm.maparea;
     ...
  4 comment(s) chic (2008-07-03 07:22:59) lastest_comment