Newest List

 •   không cho web khác sử dụng file trên của mình (2007-07-22 22:06:38)

  .htaccess
  RewriteEngine on
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?your_domain.com/.*$ [NC]
  RewriteRule .(gif|jpg)$ - [F]


  Không cho web khác sử dụng các file .gif|.jpg từ site...
  13 comment(s) Tori Tran (2012-11-15 22:36:45) lastest_comment
 •   Luôn chạy có www bằng htaccess (2010-03-10 11:28:59)

  Ví dụ khi gõ domain.com thì sẽ tự động chuyển thành www.domain.com

  Tạo file .htaccess như sau:

  [quote]RewriteEngine on
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain\.com$
  RewriteRule ^(.*)$...
  4 comment(s) tocom (2012-10-18 15:36:32) lastest_comment
 •   Customer các trang báo lỗi (404,401,....) (2007-07-22 22:59:56)

  ta có thể cấu hình lại các trang báo lỗi:
  404 : The page can't found
  401 : Authorization Required
  403 : Forbidden
  500...
  8 comment(s) trungtambatdongsan.net (2011-11-04 15:18:22) lastest_comment
 •   Bảo mật với htaccess (2007-07-09 09:27:05)

  Mấy hôm ngồi viết lại phpbasic, vọc vọc htaccess 1 hồi TG chợt nghĩ ra 1 cách bảo mật qua...
  10 comment(s) shadow kingshen (2011-08-19 15:54:40) lastest_comment
 •   Làm sao set 1 thư mục không cho chạy php (2008-04-09 05:25:52)

  Giờ mình có 1 thư mục upload, làm sao config server (hay dùng .htacess càng tốt) không cho thực thi...
  8 comment(s) windows (2009-09-03 08:17:24) lastest_comment
 •   Không cho list tập tin trong 1 thu mục không có file index.html (2007-07-22 22:45:07)

  Ví dụ: khi gọi http://phpbasic.com/css nếu trong thu mục css không có file index.html thì ta sẽ nhìn được danh...
  5 comment(s) namlun_2387 (2008-02-03 10:04:49) lastest_comment
 •   Không cho truy cập file .php (2007-07-23 23:05:39)

  Vì lý do bảo mật, đôi lúc bạn không muốn cho người khác truy cập vào các file .php, ví...
  3 comment(s) TG (2007-12-13 12:14:21) lastest_comment
 •   không cho IP/ISP truy cập web (2007-07-22 22:12:21)

  Không cho các ip 127.0.0.1,127.0.0.2,127.0.0.3 truy cập vào web:

  order allow,deny
  deny from 127.0.0.1
  deny from 127.0.0.2
  deny from 127.0.0.3
  allow from all


  Không cho cả...
  6 comment(s) me at ducthuan dot info (2007-11-08 01:31:05) lastest_comment
 •   Không cho list 1 số định dạng khi thu mục không có file mặc định (2007-07-22 22:51:53)

  Ví dụ: không cho list các file .gif,.jpg
  .htaccess
  IndexIgnore *.gif *.jpg
  ...
  0 comment(s) TG (2007-07-22 22:51:53) lastest_comment
 •   Qui định tập tin mặc định cho thư mục (2007-07-22 22:40:56)

  Theo mặc định thì file index.html là file mặc định của 1 thư mục, nghĩa là khi truy cập http://phpbasic.com/css...
  0 comment(s) TG (2007-07-22 22:40:56) lastest_comment