hàm random trong javascript 2007-11-25 04:35:22

các bác cho hỏi trong js có hàm random ko vậy, dùng ntn các bác chỉ giúp lun
cám ơn.

Tra loi 6 comment(s) Teo 2007-11-25 04:35:22

TG 2007-11-25 06:22:58

hàm random trong javascript random(1,10) = lấy số ngẫu nhiên (số thực) từ 1-10

@TG

uoon 2007-11-25 06:24:48

Hàm random trong js trả về một số nằm trong đoạn (0, 1)
Nó nằm trong đối tượng Math.
vd :
var r = Math.random();
alert(r);

nếu muốn dùng nhiều hơn bạn hãy thử
alert(r.toString());

Chúc bạn thành công.

@uoon

Teo 2007-11-26 12:55:20

2 bác nói vậy khác nhau à như TG nói thì giốn rand trong php rồi, như uoon nó nằm trong (0,1) là seo?

@Teo

cocbay 2007-11-26 08:33:19

hàm random trong javascript random(1,10) = lấy số ngẫu nhiên (số thực) từ 1-10

Khà khà, ông TG này mới ngủ dzậy hay sao mà reply trật lất.
Đúng theo Uoon, var r = Math.random(); trả giá trị cho r là 1 số thực từ 0 đến 1 (0,1). Do đó, nếu bạn muốn lấy random từ 1 đến số N thì:
var r = Math.random();
var N=50;
alert(Math.round(r*N));

@cocbay

random mau 2012-11-13 09:48:27

vd: mình có 5 khối vuông, mình mún random màu của 5 khối vuông đó khi mỗi lần mình refresh thì làm thế nào ạ? mong các pro giúp cho.

@random mau

Mike 2017-06-09 05:34:05

bạn đặt mỗi màu có một giá trị xác định từ 1 đến 5 giả sử đỏ: 1, xanh: 2, cam:3... sau đó random với từng màu nếu mà có yêu cầu màu không được trùng nhau thì chơi vòng lặp

@Mike

Reply