Hỏi về xử lý mảng? 2017-06-06 14:44:07

Mình có 1 mảng như sau:
[
{"hoVaTen":"Nguyen Van A","ngaySinh":"31/10/1964","maCv":"CV","tuThang":"200812","denThang":"200812","mucLuong":2.67,"pcChucVu":0},
{""hoVaTen":"Nguyen Van A","ngaySinh":"31/10/1964","maCv":"CV","tuThang":"200901","denThang":"200904","mucLuong":2.67,"pcChucVu":0},
...
]

Dấu 3 chấm có nghĩa là mảng có thể dài thêm nếu người ta làm lâu năm. Mình dùng vòng lặp như sau:
echo "<table border="1" width="100%" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse">";
foreach($json as $key => $value) {
    echo "<tr><td>". $key." </td>";
    if (is_array($value)) {
        foreach ($value as $key1 => $value1) {
     echo "<td>".$key1."  = ".$value1."</td>";
        }
    }
echo "</tr>";
}
echo "</table>";

Thì xuất ra đúng dữ liệu đúng thứ tự trong mảng. Bây giờ mình muốn bỏ đi cột "maCv"="CV" đi nhưng chưa biết làm cách nào. Nhờ các bạn giúp đỡ. Cảm ơn!

Tra loi 0 comment(s) ThanhPham 2017-06-06 14:44:07