Newest List

 •   Load dữ liệu về qua AJAX (2007-07-08 08:16:43)

  Code mẫu:
  <html>
  <script>
  function $(url,id,eval_str){
  if(document.getElementById){var x=(window.ActiveXObject)?new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"):new XMLHttpRequest();}
  if(x){x.onreadystatechange=function() {
  el=document.getElementById(id);
  el.innerHTML='loading....';
  if(x.readyState==4&&x.status==200){
  el.innerHTML='';
  el=document.getElementById(id);
  el.innerHTML=x.responseText;
  eval(eval_str);
  }
  }
  x.open("GET",url,true);x.send(null);
  }
  }
  </script>
  <div id="hienthi" style="border: 1px solid #ccc;">&nbsp;</div>
  <a href="#" onclick="$('file_noidung.php','hienthi');">Demo</a>
  </html>

  file_noidung.php
  <?php
  print 'nội dung dữ...
  31 comment(s) Khoa học bí ẩn - Công nghệ - Tri thức - Khám phá (2016-01-08 14:00:48) lastest_comment
 •   Select with Ajax (2007-07-12 12:07:43)

  Như lời bạn TG đã nói. Sau khi mình về làm bằng CSDL MySQL chạy rất tốt thì hôm nay...
  24 comment(s) Diện (2013-06-22 20:29:04) lastest_comment
 •   Form nhập liệu sử dụng AJAX (2007-07-08 08:55:44)

  Mẫu: form nhập liệu TG đang dùng để soạn bài mới,ý kiến
  HTML:
  <html>
  <script>
  function $$(url,id, parameters) {
  http_request = false;
  if (window.XMLHttpRequest)...
  37 comment(s) TG (2012-07-30 11:01:52) lastest_comment
 •   Ajax Calendar (2007-12-28 04:34:59)

  Một ứng dụng calendar nhỏ viết bằng PHP + Ajax TG sưu tầm và modify lại, post lên đây cho...
  6 comment(s) hanoimuahoasua (2012-06-11 14:31:21) lastest_comment
 •   Ghi link ngắn gọn trong Ajax (2007-07-12 12:06:45)

  Thông thường khi sử dụng ajax chúng ta hay đặt link dạng:
  <a href="#" onclick="ajaxLoad(url,id)">Click</a>
  hoăc <a href="javascript:ajaxLoad(url,id)">Click</a>

  Với cách này nếu trên...
  10 comment(s) nhietnv (2011-10-13 17:13:23) lastest_comment
 •   cần tìm Demo về phân trang bằng ajax 1 (2007-08-03 08:53:52)

  Mình làm site nho nhỏ cho vui có sử dụng ajax load dữ liệu. Giờ muốn cái phân trang của...
  9 comment(s) KK (2010-04-08 11:10:14) lastest_comment
 •   Post qua Ajax (cho nhiều ID) (2007-07-12 12:12:46)

  TG đã test thữ và đã chạy rất tốt nên post lên cho anh em tham khảo, trong code này...
  12 comment(s) ThanhAn (2008-08-31 10:54:49) lastest_comment
 •   Multiple Requests (2007-07-20 20:22:37)

  Từ khi phpbasic có thay đổi, mình chưa kịp post bài nào, hôm n
  ay khởi động lại.
  Trong...
  7 comment(s) laji (2008-06-20 08:30:29) lastest_comment
 •   ajax và javascirpt (2007-07-11 11:36:46)

  hi! Mình dang dùng ajax để load dữ liệu. Trong phần dữ liệu trả về, mình có dùng 1 đoạn...
  10 comment(s) diendan113 (2008-03-25 06:19:43) lastest_comment